Статут

Hello world! Please change me in Site Preferences -> This Category/Section -> Lower Description Bar

agrarnaya-partiya-logo

   Статут Аграрної партії України

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Аграрна партія України (далі — Партія) є політичною партією, яка на добровільних засадах об’єднує громадян України, які поділяють мету діяльності Партії, визнають Статут Аграрної партії України (далі – Статут), підтримують Програму Аграрної партії України (далі — Програма) та сприяють її реалізації.

2. Партія поширює свою діяльність на всю територію України, діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про політичні партії в Україні», інших нормативно-правових актів України, а також згідно з Програмою та Статутом.

3. Партія діє на засадах добровільності, рівноправності, взаємоповаги її членів, самоврядування, дотримання законності та інформаційної відкритості (гласності), дотримання внутрішньопартійної дисципліни та субординації, демократії. Партія набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку, має окремий баланс, рахунки в установах банків; печатки з власним найменуванням, штампи, бланки.

4. Партія має власну символіку. Символіка Партії реєструється в установленому законодавством порядку. Партія, її партійні організації при здійсненні своєї статутної діяльності мають виключне право на використання символіки Партії.

5. Повна назва Партії:

 • українською мовою — Аграрна партія України;
 • англійською мовою — Agrarian party of Ukraine.

6. Cкорочена назва Партії українською мовою — Аграрна партія.

7. Місцезнаходження центральних керівних органів Партії — місто Київ.

Стаття 2. ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ

1. Цілі та завдання Партії визначаються Програмою, яка приймається і змінюється відповідно до вимог Статуту.

2. Для виконання завдань Партія в установленому чинним законодавством порядку має право:

 • вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України та чинним законодавством України;
 • брати участь у виборах Президента України, народних депутатів України, органів місцевого самоврядування та сільських, селищних та міських голів;
 • брати участь у формуванні органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 • засновувати власні засоби масової інформації, вести видавничу діяльність у порядку, встановленому законодавством України;
 • виступати в засобах масової інформації з політичними заявами або в інший спосіб викладати публічно й відстоювати свою позицію з питань державного і суспільного життя;
 • вступати у цивільно-правові відносини, набувати та здійснювати майнові права, володіти нерухомим та рухомим майном, коштами, укладати угоди, договори тощо;
 • захищати права й законні інтереси Партії та її членів, виступати позивачем або відповідачем у суді, представляти права й законні інтереси в органах державної влади, підприємствах, установах і організаціях на підставах та в порядку, визначених чинним законодавством України;
 • проводити мирні масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо), покликані донести до населення позицію Партії з актуальних питань суспільного розвитку України;
 • вносити до органів державної влади України та органів місцевого самоврядування пропозиції, обов’язкові для розгляду відповідними органами в установленому порядку;
 • одержувати в установленому законодавством порядку від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації мети й завдань Партії, передбачених Статутом та Програмою;
 • ідейно, організаційно та матеріально підтримувати об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
 • взаємодіяти з іншими політичним партіями, громадськими, молодіжними та іншими організаціями, створювати, вступати у виборчі блоки, політичні асоціації та виходити з них;
 • утворювати депутатські фракції (групи), та інші об’єднання;
 • підтримувати міжнародні зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними та міжурядовими організаціями, засновувати міжнародні спілки;
 • реалізовувати інші права, які передбачені Конституцією України та законами України.

3. Партія укладає лише такі угоди з іноземними та міжнародними партнерами, які не ставлять її в підпорядковане або залежне становище.

4. Партія може засновувати міжнародні спілки чи вступати до таких спілок, статутами яких передбачено створення лише консультативних або координаційних органів.

Стаття 3. ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ

1. Членом Партії може бути кожен громадянин України, який досяг 18-річного віку та відповідно до Конституції України має право брати участь у виборах, незалежно від його національності, віросповідання, фаху, якщо він визнає і зобов’язується виконувати вимоги Програми та Статуту, своєю діяльністю сприяти досягненню мети та здійсненню завдань Партії, не є членом будь-якої іншої політичної партії та сплачує членські внески.

2. Членство в Партії є індивідуальним та фіксованим. Індивідуальність засвідчується партійним квитком єдиного зразка та обліковою карткою; фіксованість забезпечується системою партійного обліку.

3. Облік членів Партії ведеться партійними організаціями всіх рівнів. Член Партії може перебувати на обліку лише в одному первинному осередку. Порядок ведення обліку членів Партії встановлюється Політичною радою партії.

4. Розмір та порядок сплати членських внесків регулюються окремим положенням, яке затверджується Політичною радою партії.

5. Членство в Партії є несумісним з одночасним перебуванням в інших партіях.

6. Членами Партії не можуть бути громадяни України, щодо членства яких у політичних партіях встановлено обмеження Конституцією України та законами України. На час перебування на зазначених посадах чи службі на основі особистої заяви, поданої до відповідних керівних органів Партії, вони зупиняють членство в Партії, а при звільненні з посад можуть поновити членство в Партії зі збереженням партійного стажу.

7. Вступ до Партії здійснюється на підставі особистої письмової заяви громадянина України про бажання стати членом Партії. Заява розглядається не довше ніж протягом тридцяти днів.

8. Рішення про прийом в Партію або про відмову в прийомі може прийматися:

 • З’їздом партії;
 • Політичною радою партії;
 • Президією партії;
 • конференцією регіональної чи місцевої партійної організації;
 • виконавчим комітетом регіональної чи місцевої партійної організації;
 • зборами первинного осередку;
 • виконавчим комітетом первинного осередку (у випадку створення).

9. Особа набуває статусу члена Партії з моменту прийняття відповідного рішення органами, зазначеними в п.8 цієї статті.

10. Рішення щодо прийняття до Партії особи, яка є або була Президентом України, членом Кабінету Міністрів України, була Головою або членом Конституційного Суду України, була Головою або членом Верховного Суду України, була Головою або членом вищого спеціалізованого суду України, була Генеральним прокурором України, а також особи, які мають 1, 2 чи 3 ранг державного службовця, ухвалює Президія партії, Політична рада партії або З’їзд на підставі особистої письмової заяви.

Стаття 4. Припинення та зупинення членства в Партії

1. Припинення членства в Партії відбувається:

 • за власним бажанням;
 • внаслідок смерті або визнання судом недієздатним;
 • внаслідок припинення громадянства України;
 • внаслідок набуття членства в іншій політичній партії;
 • внаслідок набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо члена Партії;
 • у разі, коли член Партії, обраний депутатом місцевої ради, народним депутатом України за виборчим списком Партії або виборчого блоку політичних партій, до якого входить Партія, не увійшов або вибув із депутатської фракції Партії чи виборчого блоку, до якого входить Партія у Верховній Раді України;
 • внаслідок відмови від перереєстрації або її непроходження без поважних причин у встановлений термін;
 • внаслідок виключення з Партії.

2. Припинення членства за власним бажанням здійснюється шляхом подання відповідної письмової заяви до первинного осередку, в якому член Партії перебуває на обліку. Членство в Партії припиняється з дати, вказаної у заяві, але не раніше дня реєстрації такої заяви первинним осередком.

3. Припинення членства відбувається автоматично з часу настання відповідної обставини внаслідок:

 • смерті;
 • визнання судом недієздатним;
 • припинення або втрати громадянства;
 • набуття членства в іншій партії;
 • набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо члена Партії;
 • у разі, коли член Партії, обраний депутатом місцевої ради, народним депутатом України за виборчим списком партії або виборчого блоку політичних партій, до якого входить партія, не увійшов або вибув із депутатської фракції партії чи виборчого блоку, до якого входить партія у Верховній Раді України.

4. Член Партії, який призначений на посаду або вступив на службу, несумісну відповідно до Конституції України та законів України з членством у політичних партіях, зупиняє членство в Партії на час перебування на відповідній посаді або службі шляхом подання відповідної письмової заяви до партійної організації, в якій він перебуває на обліку. Членство в Партії зупиняється з дати, вказаної в заяві, однак не пізніше дня реєстрації заяви.

5. Після звільнення з відповідної посади або служби членство в Партії поновлюється шляхом подання письмової заяви до первинного осередку, в якому особа перебувала на обліку до зупинення членства. Членство в Партії поновлюється з моменту реєстрації такої заяви. Члену Партії, поновленому в ньому, зберігається партійний стаж.

6. За рішенням центральних керівних органів Партії може проводитися перереєстрація членів Партії в окремих регіональних чи територіальних організаціях. Перереєстрація відбувається за особистої участі члена Партії. Порядок перереєстрації встановлюється Політичною радою партії.

7. Особа, членство в Партії якої припинено внаслідок непроходження перереєстрації у встановлений строк, за наявності поважних причин має право звернутися до Політичної Ради з клопотанням про поновлення свого членства в Партії.

8.Припинення членства в Партії має безпосереднім наслідком припинення членства в центральних керівних органах партії, керівних органах партійних організацій, до складу яких цю особу було обрано, та/або усунення від виконання посадових обов’язків, якщо вона є посадовою особою у керівних органах партійних організаціях та/або центральних керівних органах партії.

Стаття 5. ВИКЛЮЧЕННЯ З ЧЛЕНІВ ПАРТІЇ

1. Рішення про виключення з членів Партії приймають Президія партії, Політична рада партії чи виконавчий комітет відповідної регіональної партійної організації за поданням відповідних контрольно-ревізійних комісій Партії за:

 • невиконання Програми та рішень центральних керівних органів Партії;
 • порушення норм і вимог Статуту;
 • дії, які завдають шкоди Партії;
 • несплату членських внесків;
 • за діяння, спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, підрив безпеки держави, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, посягання на здоров’я населення.

2. Рішення про виключення може бути оскаржене протягом місяця до Політичної ради партії.

3. Рішення Політичної ради партії про виключення особи з Партії є остаточним і оскарженню не підлягає.

4. Рішення про виключення з Партії невідкладно доводиться до відома особи, щодо якої прийнято рішення та до відповідного первинного осередку, в яких ця особа перебувала на обліку.

5. Повторний прийом у Партію можливий лише після прийняття відповідного рішення у кожному конкретному випадку статутним органом, який приймав рішення про виключення з Партії.

Стаття 6. ПРАВА членів партії

1. Права членів Партії реалізуються в порядку, визначеному цим Статутом. Член Партії має право:

 • обирати та бути обраним до центральних керівних органів партії та керівних органів партійних організацій всіх рівнів;
 • брати участь у голосуванні з усіх питань партійного життя, у передбаченому Статутом порядку;
 • бути учасником партійних зборів, делегатом конференцій та з’їздів Партії;
 • вільно висловлювати свої думки й пропозиції з питань партійного і громадського життя, брати участь у виробленні та реалізації політики Партії;
 • висловлювати власну думку щодо кандидатур, які пропонуються для обрання до центральних керівних органів Партії та керівних органів партійних організацій всіх рівнів;
 • одержувати інформацію про діяльність Партії та її органів;
 • звертатись з питаннями, пропозиціями, заявами до партійних організацій всіх рівнів та одержувати відповідь по суті свого звернення;
 • брати участь у діяльності та заходах, що проводяться Партією;
 • оскаржувати рішення та дії керівних органів партійних організацій;
 • звертатися до контролюючих органів Партії щодо захисту своїх порушених, оспорюваних або невизнаних прав члена Партії;
 • вносити на рахунок Партії добровільні внески;
 • вільно припинити членство в Партії.

2. Член Партії, обраний до його керівного або консультативно-дорадчого органу, має право за власним бажанням вийти зі складу відповідного органу на підставі письмової заяви без втрати членства в Партії.

3. Керівні органи партійних організацій всіх рівнів та їх посадові особи в межах повноважень, визначених цим Статутом, зобов’язані розглянути заяви, звернення членів Партії та надати на них вмотивовану відповідь (на прохання заявника — у письмовій формі).

Стаття 7. ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПАРТІЇ

1. Обов’язки членів Партії реалізуються в порядку, визначеному цим Статутом. Члени Партії зобов’язані:

 • виконувати програмні положення Партії, вимоги Статуту та інших актів Партії;
 • брати активну участь у виконанні рішень керівних органів партійних організацій та центральних керівних органів Партії;
 • дотримуватись партійної дисципліни;
 • брати участь у діяльності відповідної регіональної, місцевої партійної організації або первинного осередку;
 • брати участь у виробленні партійної політики, її пропаганді та втіленню у життя;
 • брати безпосередню участь у підготовці та проведенні масово-політичних заходів, що проводять Партія чи окремі партійні організації;
 • сприяти перемозі кандидатів від Партії на виборах до органів державної влади і місцевого самоврядування, вести за них агітацію серед населення;
 • всебічно сприяти зміцненню авторитету Партії, залученню до її лав нових членів;
 • зупиняти членство в Партії на період обіймання посад, перебування на яких, згідно з законодавством, є несумісним з членством у політичних партіях;
 • сприяти поширенню ідей та світогляду Партії;
 • сплачувати членські внески.

Стаття 8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПАРТІЇ. ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ.

1. Організаційна структура Партії формується з урахуванням адміністративно-територіального устрою України та складається з:

 • центральних керівних органів;
 • регіональних партійних організацій;
 • місцевих партійних організацій;
 • первинних осередків.

У межах статутних повноважень партійні організації нижчого рівня підпорядковані партійним організаціям вищого рівня. Рівні партійних організацій від вищого до нижчого визначено цим пунктом.

2. До центральних керівних органів Партії належать:

 • З’їзд партії;
 • Політична рада партії;
 • Президія партії;
 • Центральна контрольно-ревізійна комісія партії;
 • Центральний апарат партії.

3. Вищою посадовою особою Партії є Голова партії.

4. Регіональні, місцеві партійні організації та первинні осередки є структурними утвореннями Партії, які утворюються і діють в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць України:

 • регіональні партійні організації в межах АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя;
 • місцеві партійні організації в межах району, міста та району у містах з районним поділом;
 • первинні осередки в межах міста районного підпорядкування села, селища, мікрорайону, масиву, вулиці, будинку, установи або організації недержавної форми власності.

5. Повноваження структурних утворень, зазначених в п. 4 ст. 8 поширюються виключно на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

6. Діяльність Партії, партійних організацій всіх рівнів, їх керівних органів та посадових осіб базується на таких організаційних засадах:

 • дотримання Програми та Статуту;
 • дотримання вимог чинного законодавства та актів, прийняття яких передбачено Статутом;
 • дотримання принципів демократії, колегіальності та відкритості при прийнятті рішень;
 • доведення рішень керівних органів партійних організацій вищого рівня до партійних організацій нижчого рівня;
 • обов’язкового виконання всіма партійними організаціями рішень центральних керівних органів та їх посадових осіб, рішень керівних органів партійних організацій вищого рівня та їх посадових осіб з програмних, статутних та виборчих питань, ухвалених відповідно до Статуту;
 • права центральних керівних органів та керівних органів партійних організацій вищого рівня скасовувати рішення, заяви та звернення керівних органів нижчого рівня, скасовувати розпорядження посадових осіб партійних організацій нижчого рівня, які прийняті з порушенням Статуту або не відповідають Програмі, рішенням центральних керівних органів та керівних органів партії вищого рівня.

7. Регіональна, місцева партійна організація та первинний осередок Партії не мають права:

 • виходити зі складу Партії;
 • без погодження керівних органів вищого рівня та затвердження Президією партії об’єднуватись, створювати блоки з організаціями інших партій;
 • оприлюднювати заяви та рішення, не погодивши їх зміст з Центральним апаратом партії.

Стаття 9. ПЕРВИННІ ОСЕРЕДКИ

 1. Основою Партії є первинні осередки, які утворюються в межах міста районного підпорядкування, села, селища, мікрорайону, масиву, вулиці, будинку, установи або організації відповідно до чинного законодавства України.
 2. Первинний осередок утворюється не менш ніж трьома членами Партії на добровільних засадах.
 3. Первинні осередки після визнання їх виконавчим комітетом місцевої партійної організації у 10-ти денний термін легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення до відповідного органу Міністерства юстиції України.
 4. Там, де не утворено місцеву партійну організацію, первинний осередок направляє подання на реєстрацію органом Міністерства юстиції України після попереднього погодження виконавчим комітетом партійної організації вищого рівня.
 5. Первинні осередки входять до складу відповідної місцевої партійної організації та діють як її структурні підрозділи.
 6. Первинний осередок:
 • бере безпосередньо участь у реалізації рішень партійних організацій вищого рівня;
 • бере участь у виробленні й реалізації політики партійних організацій вищого рівня;
 • обирає делегатів на конференції місцевої партійної організації;
 • пропонує своїх активістів до складу керівних органів місцевих партійних організацій;
 • здійснює інші повноваження відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

7. Утворенні первинні партійні організації є первинними осередками Партії.

Стаття 10. ЗБОРИ ПЕРВИННОГО ОСЕРЕДКУ

 1. Найвищим органом первинного осередку є Збори первинного осередку.
 2. Збори первинного осередку скликаються головою первинного осередку за необхідності або на вимогу не менше третини її членів, але не рідше одного разу на три місяці. Збори первинного осередку можуть скликатися за рекомендацією керівного органу партійної організації вищого рівня.
 3. Збори первинного осередку є правомочними за умови участі в них не менше половини членів первинного осередку.
 4. Усі рішення на зборах приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх членів первинного осередку зборів. Рішення, прийняті зборами, оформлюються протоколом зборів, який підписується головою первинного осередку та секретарем, якого обирають на засіданні зборів.
 5. У роботі зборів первинного осередку можуть брати участь представники партійних організацій вищого рівня.
 6. Збори первинного осередку можуть розглядати будь-яке питання, віднесене Статутом до компетенції первинного осередку.
 7. До компетенції зборів первинного осередку належить:
 8. обрання голови та, за необхідності, заступників голови первинного осередку на п’ять років;
 9. заслуховування звітів про роботу голови первинного осередку;
 10. прийом у члени Партії;
 11. виконання рішень Партії, партійних організацій вищого рівня;
 12. вжиття заходів щодо роз’яснення та поширення програмних положень Партії;
 13. обрання делегатів на конференцію місцевої партійної організації відповідно до встановлених норм представництва;
 14. надання пропозицій щодо кандидатур для висунення кандидатів у депутати відповідних місцевих рад, кандидатів на посаду сільського, селищного міського голови у відповідності до вимог чинного законодавства України;
 15. надання партійних доручень депутатам всіх рівнів — членам Партії, які перебувають на партійному обліку у первинних осередках та заслуховування інформації про їх виконання;
 16. прийняття рішення про створення виконавчого комітету первинного осередку у випадку, коли на обліку в первинному осередку перебуває понад 20 членів Партії;
 17. обрання членів виконавчого комітету первинного осередку (у випадку створення);
 18. делегування виконавчому комітету первинного осередку повноважень в частині прийому у члени Партії.

Стаття 11. ГОЛОВА ПЕРВИННОГО ОСЕРЕДКУ

 1. Роботу первинного осередку координує та організовує голова первинного осередку.
 2. Голова первинного осередку обирається з числа членів первинного осередку на зборах первинного осередку.
 3. До компетенції голови первинного осередку належить:
 4. здійснення керівництва первинним осередком;
 5. скликання зборів первинного осередку;
 6. представництво первинного осередку у партійних організаціях вищого рівня, у відносинах з органами влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами;
 7. розробка плану роботи первинного осередку;
 8. забезпечення ведення обліку членів первинного осередку, прийом членських внесків та ведення відповідної звітності;
 9. забезпечення виконання рішень зборів первинного осередку, конференцій, партійних організацій вищого рівня;
 10. розгляд заяв, скарг, пропозицій та звернень членів Партії;
 11. звітування перед зборами первинного осередку;
 12. очолює виконавчий комітет первинного осередку (у випадку створення), головує на його засіданнях та організовує роботу;
 13. надання документів та іншої інформації, необхідної для виконання партійних організацій всіх рівнів та їх посадовими особами повноважень, передбачених Статутом;
 14. здійснення інших повноважень відповідно до Статуту щодо керівництва первинним осередком.

Стаття 12. МІСЦЕВІ ПАРТІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Місцеві партійні організації утворюються у районах, містах обласного підпорядкування та районах у містах з районним поділом на відповідній території. Партія може мати лише одну міську, районну, районну в містах партійні організації в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
 2. Рішення про утворення місцевої партійної організації приймається на конференції або загальних зборах членів Партії міста, району та району в місті. Рішення загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини присутніх членів Партії.
 3. Районні, міські організації після їх визнання виконавчим комітетом регіональної партійної організації, а районні у місті виконавчим комітетом міської партійної організації, направляють подання на реєстрацію органам Міністерства юстиції України і лише за погодженням виконавчого комітету регіональної партійної організації можуть набувати статусу юридичної особи у встановленому законодавством порядку. Там, де не утворено регіональну партійну організацію, місцева партійна організація направляє подання на реєстрацію органам Міністерства юстиції України за попереднім погодженням з Центральним апаратом партії.
 4. Міська партійна організація у місті з районним поділом є організацією вищого рівня по відношенню до районної у місті партійної організації.
 5. До складу місцевої партійної організації входять усі первинні осередки, які діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
 6. Місцева партійна організація веде облік усіх первинних осередків, що входять до її складу.
 7. Місцева партійна організація веде облік членів Партії, які стоять на партійному обліку в первинних осередках, що входять до її складу.
 8. До керівних органів місцевої партійної організації належать:
 • конференція місцевої партійної організації;
 • виконавчий комітет місцевої партійної організації;
 • контрольно-ревізійна комісія місцевої партійної організації.

  9. Вищою посадовою особою місцевої партійної організації є голова місцевої партійної організації.

    10.Місцева партійна організація:
 • вживає заходи, спрямовані на реалізацію Програми, рішень центральних керівних органів та керівних органів регіональної партійної організації;
 • координує роботу первинних осередків, які входять до її складу, надає їм політичну підтримку, організаційну та методичну допомогу;
 • вносить пропозиції до регіональної партійної організації щодо виборчої політики Партії;
 • висуває кандидатів у депутати відповідних місцевих рад, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови відповідно до вимог чинного законодавства України та за погодженням з Президією партії;
 • відповідно до законів України висуває представників до територіальних та дільничних виборчих комісій та комісій з проведення референдуму на відповідній території;
 • за погодженням з регіональною партійною організацією та Центральним апаратом партії визначає стратегію та забезпечує проведення виборчої кампанії Партії на відповідній території;
 • в межах, визначених Статутом, та на виконання Програми взаємодіє з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на відповідній території, місцевими організаціями інших політичних партій та громадськими організаціями;
 • реалізує виборчу політику Партії та забезпечує проведення виборчої кампанії на відповідній території;
 • вносить пропозиції регіональній партійній організації щодо складу керівних органів регіональної партійної організації;
 • здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та чинним законодавством України.

Стаття 13. КОНФЕРЕНЦІЯ МІСЦЕВОЇ ПАРТІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Найвищим керівним органом місцевої партійної організації є конференція, яка скликається виконавчим комітетом місцевої партійної організації за необхідності або на вимогу не менше 1/5 первинних осередків, що входять до її складу, але не рідше одного разу на рік. У разі необхідності конференція може скликатись за рішенням партійної організації вищого рівня.
 2. Після завершення виборчої кампанії на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці місцева партійна організація зобов’язана протягом місяця провести конференцію та проаналізувати перебіг та результати виборчої кампанії. За результатами такого розгляду конференція приймає відповідні рішення.
 3. Норма представництва делегатів від первинних осередків на конференцію встановлюється виконавчим комітетом місцевої партійної організації або органом, який прийняв рішення про її скликання. Голова, заступники голови та голова і члени контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації є делегатами конференції за посадою.
 4. Конференція правомочна за умови присутності більш ніж 1/2 від загальної чисельності обраних делегатів.
 5. Рішення конференції приймаються шляхом відкритого голосування. Усі рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх делегатів конференції. Рішення, прийняті конференцією, оформлюються протоколом, який підписується головою місцевої партійної організації та секретарем, якого обирають на засіданні конференції.
 6. Конференція місцевої партійної організації може розглядати будь-яке питання віднесене Статутом до компетенції місцевої партійної організації.
 7. До виключної компетенції конференції місцевої партійної організації належить:
 8. обрання голови та заступників голови місцевої партійної організації терміном на п’ять років;
 9. обрання членів виконавчого комітету місцевої партійної організації терміном на п’ять років;
 10. обрання голови та членів контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації у складі не менше трьох осіб терміном на п’ять років;
 11. дострокове припинення повноважень членів виконавчого комітету місцевої партійної організації;
 12. дострокове припинення повноважень голови та заступників голови місцевої партійної організації;
 13. дострокове припинення повноважень членів та голови контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації;
 14. заслуховування звітів про роботу голови місцевої партійної організації, виконавчого комітету місцевої партійної організації, контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації;
 15. прийняття рішень про прийом у члени Партії або відмову в прийомі.
 16. обрання делегатів на конференцію регіональної партійної організації відповідно до встановлених норм представництва.
 17. висунення кандидатів у депутати відповідних місцевих рад, кандидатів на посаду сільського, селищного та міського голови у відповідності до вимог чинного законодавства України та за погодженням з Президією партії.

Стаття 14. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЦЕВОЇ ПАРТІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Керівним органом місцевої партійної організації у період між конференціями місцевої партійної організації є виконавчий комітет місцевої партійної організації.
 2. Очолює виконавчий комітету місцевої партійної організації за посадою голова місцевої партійної організації.
 3. Членами виконавчого комітету місцевої партійної організації за посадою є заступники голови місцевої партійної організації, члени партії, що знаходяться на обліку в місцевій партійній організації та обрані головою фракції чи групи Партії у місцевій Раді, міськими, селищними та сільськими головами. Виконавчий комітет місцевої партійної організації за погодженням з виконавчим комітетом регіональної організації може виключати зі складу чи кооптувати до свого складу активних членів партії з наступним затвердженням їх на конференції.
 4. Кількісний склад виконавчого комітету місцевої партійної організації визначається рішенням конференції місцевої партійної організації.
 5. Виконавчий комітет місцевої партійної організації проводить засідання за необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданнях простою більшістю голосів, при участі не менше ніж половини її членів. Засідання виконавчого комітету можуть скликатися також за рекомендацією партійної організації вищого рівня або на вимогу не менше ніж 1/3 членів виконавчого комітету місцевої партійної організації. В разі відсутності голови на засіданні виконавчого комітету головує один із заступників голови або за їх відсутності один із його членів, обраний членами виконавчого комітету.
 6. У роботі виконавчого комітету місцевої партійної організації можуть брати участь представники партійних організацій вищого рівня, а також члени контрольно-ревізійних комісій.
 7. До повноважень виконавчого комітету місцевої партійної організації належить:
 8. скликання конференції місцевої партійної організації, визначення норми представництва для партійних організацій нижчого рівня;
 9. утворення робочих органів (комісій, робочих груп) місцевої партійної організації для підготовки окремих питань чи проведення певних заходів;
 10. забезпечення виконання рішень партійних організацій вищого рівня;
 11. затвердження плану заходів щодо участі у виборчій кампанії, забезпечення їх виконання;
 12. визнання або скасування рішення про створення первинних осередків;
 13. координація роботи первинних осередків;
 14. прийняття рішення щодо участі представника виконавчого комітету місцевої партійної організації у зборах первинного осередку та визначення його повноважень;
 15. призупинення дії, скасовування рішень керівних органів первинних осередків за поданням контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації;
 16. право звернення до контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації або регіональної партійної організації з питань віднесених до їх компетенції;
 17. затвердження плану роботи місцевої партійної організації за поданням голови місцевої партійної організації;
 18. спрямування діяльності членів Партії – депутатів відповідних рад, депутатських фракцій та груп;
 19. подання пропозицій щодо кандидатів у депутати відповідної місцевої ради, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;
 20. аналіз підсумків виборів та звітів первинних осередків про проведену виборчу кампанію;
 21. розгляд перспективних питань партійного і суспільного життя, визначення заходів щодо їх вирішення, надання пропозицій та зауважень до партійних організацій вищого рівня;
 22. здійснення інших повноважень відповідно до Статуту.
  1. Виконавчий комітет місцевої партійної організації за поданням контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації та за погодженням з Президією партії, може призупинити виконання або скасувати рішення первинних осередків, а також звільнити з посади їхніх голів у разі порушення ними чинного законодавства України, Статуту, рішень керівних органів партійних організацій вищого рівня.
  2. Виконавчий комітет місцевої партійної організації подає на затвердження конференції місцевої партійної організації список кандидатів у депутати до органів місцевого самоврядування, кандидатів на вибори міських, селищних та сільських голів після його погодження з Президією партії.
  3. Виконавчий комітет місцевої партійної організації здійснює інші заходи, в межах Статуту.

Стаття 15. ГОЛОВА МІСЦЕВОЇ ПАРТІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Голова місцевої партійної організації представляє партійну організацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами. Має право підпису фінансових та інших документів місцевої партійної організації.
 2. Голова місцевої партійної організації обирається рішенням конференції місцевої партійної організації терміном на п’ять років.
 3. Голова може делегувати частину своїх повноважень заступникам. За відсутності голови його обов’язки виконує один із заступників.
 4. Голова місцевої партійної організації:
 5. здійснює керівництво діяльності місцевої партійної організації;
 6. забезпечує виконання рішень керівних органів партійних організацій вищого рівня, рішень конференції та виконавчого комітету місцевої партійної організації;
 7. очолює виконавчий комітет місцевої партійної організації, головує на її засіданнях, організовує та забезпечує його роботу;
 8. розробляє план роботи місцевої партійної організації;
 9. бере участь у зборах первинного осередку;
 10. може делегувати частину своїх повноважень заступнику голови місцевої партійної організації;
 11. організовує та забезпечує ведення обліку усіх первинних осередків, які входять до складу місцевої партійної організації, а також обліку членів Партії, які стоять на партійному обліку в первинних осередках, що входять до складу місцевої партійної організації;
 12. розглядає та виносить на розгляд виконавчого комітету місцевої партійної організації пропозиції, скарги та звернення членів Партії;
 13. забезпечує надання документів та іншої інформації, необхідної для виконання керівними органами партійної організації вищого рівня та їх посадовими особами наданих повноважень;
 14. Здійснює інші повноваження відповідно до Статуту.
  1. Голова місцевої партійної організації не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу на конференції відповідної місцевої партійної організації.

Стаття 16. КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

МІСЦЕВОЇ ПАРТІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Голова та члени контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації обираються конференцією відповідної партійної організації. Склад контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації становить не менше трьох осіб.
 2. Контрольно-ревізійна комісія місцевої партійної організації у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом та Програмою, рішеннями центральних керівних органів партії, рішеннями та розпорядженнями Центральної контрольно-ревізійної комісії партії та контрольно-ревізійної комісії регіональної партійної організації, Положенням про контрольно-ревізійні комісії партії.
 3. Контрольно-ревізійна комісія місцевої партійної організації:
 • розглядає скарги членів місцевої партійної організації на дії первинного осередку, місцевої партійної організації та їх посадових осіб;
 • розглядає звернення виконавчого комітету відповідної місцевої організації;
 • слідкує за дотриманням усіма членами та керівними органами місцевої партійної організації та первинними осередками, які входять до її складу, Статуту та виконанням Програми, рішень та доручень партійних організацій вищого рівня;
 • контролює використання майна та коштів місцевої партійної організації, первинних осередків, які входять до складу місцевої партійної організації;
 • здійснює контроль за сплатою членських внесків.
 1. Під час своєї діяльності контрольно-ревізійна комісія місцевої партійної організації має право вимагати та отримувати від керівних органів місцевої партійної організації, первинних осередків, які входять до складу місцевої партійної організації, документи та іншу інформацію, необхідну для виконання передбачених цим Статутом повноважень.
 2. Прийняті контрольно-ревізійною комісією рішення подаються до виконавчого комітету місцевої партійної організації, контрольно-ревізійної комісії регіональної партійної організації, а також можуть подаватися до виконавчого комітету регіональної партійної організації.
 3. Контрольна-ревізійна комісія місцевої партійної організації звітує про свою роботу на конференції відповідної місцевої партійної організації.

Стаття 17. РЕГІОНАЛЬНІ ПАРТІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Регіональні партійні організації утворюються об’єднанням двох і більше місцевих партійних організацій в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя).
 2. Регіональні партійні організації після їх визнання Політичною радою партії реєструються відповідно до чинного законодавства України і набувають статусу юридичної особи.
 3. До складу регіональної партійної організації входять усі первинні та місцеві партійні організації, які діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
 4. Регіональна партійна організація веде облік усіх місцевих партійних організацій та первинних осередків, які входять до її складу.
 5. Регіональна партійна організація веде облік членів Партії, які стоять на партійному обліку в первинних осередках, які входять до її складу.
 6. До керівних органів регіональної партійної організації належать:
 • конференція регіональної партійної організації;
 • виконавчий комітет регіональної партійної організації;
 • контрольно-ревізійна комісія регіональної партійної організації.
 1. Вищою посадовою особою регіональної партійної організації є голова регіональної партійної організації.
 2. Організаційно-технічну діяльність керівних органів регіональної партійної організації забезпечує апарат регіональної партійної організації.
 3. До повноважень регіональної партійної організації належить:
 4. вжиття заходів, спрямованих на реалізацію Програми, розпоряджень Голови партії,рішень центральних керівних органів Партії;
 5. координація роботи місцевих партійних організацій та первинних осередків, які входять до їх складу, надання їм політичної підтримки, організаційної та методичної допомоги;
 6. внесення пропозицій до центральних керівних органів Партії щодо виборчої політики Партії, засад формування списку кандидатів у народні депутати України від Партії;
 7. висунення кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної ради за погодженням з Президією партії;
 8. висунення відповідно до чинного законодавства України представників до територіальних, окружних та дільничних виборчих комісій та комісій з проведення референдуму на відповідній території;
 9. за погодженням з Центральним апаратом партії визначення стратегії та забезпечення проведення виборчої кампанії Партії на відповідній території;
 10. взаємодія з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування на відповідній території, місцевими організаціями інших політичних партій та громадськими організаціями в межах, визначених Статутом;
 11. внесення на розгляд З’їзду партії пропозицій стосовно складу центральних керівних органів Партії;
 12. здійснення інших повноважень, передбачених Статутом та чинним законодавством України.
  1. Регіональна партійна організація зобов’язана доводити до відома місцевих партійних організацій власні рішення, рішення центральних керівних органів Партії, заяви Партії, інші акти, необхідні для забезпечення діяльності місцевих партійних організацій.

Стаття 18. КОНФЕРЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПАРТІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Найвищим керівним органом регіональної партійної організації є конференція, яка скликається виконавчим комітетом регіональної партійної організації за необхідності або на вимогу не менше 1/5 місцевих партійних організацій, які входять до її складу, але не рідше одного разу на рік. У разі необхідності конференція може скликатись за рішенням Політичної ради партії або Президії партії.
 2. Норма представництва делегатів від місцевих партійних організацій на конференцію встановлюється виконавчим комітетом регіональної партійної організації або Політичною радою партії або Президією партії. Члени виконавчого комітету та контрольно-ревізійної комісії регіональної партійної організації є делегатами конференції регіональної партійної організації за посадою. У роботі конференції регіональних партійних організацій мають право брати участь члени центральних керівних органів Партії.
 3. Конференція правомочна за умови присутності більш ніж половини від загальної кількості обраних делегатів.
 4. Рішення конференції приймаються шляхом відкритого голосування. Усі рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх делегатів конференції. Рішення, прийняті конференцією, оформлюються протоколом, який підписується головою регіональної партійної організації та секретарем, обраного на засіданні конференції.
 5. Конференція регіональної партійної організації може розглядати будь-яке питання, віднесене Статутом до її компетенції.
 6. До компетенції конференції регіональної партійної організації належить:
 7. обрання голови та заступників голови регіональної партійної організаціїтерміном на п’ять років та дострокове припинення їх повноважень;
 8. обрання членів виконавчого комітету регіональної партійної організації терміном на п’ять років, дострокове припинення їх повноважень;
 9. обрання голови та членів контрольно-ревізійної комісії регіональної партійної організації у складі, що не перевищує п’ять осіб, терміном на п’ять років та дострокове припинення їх повноважень;
 10. заслуховування звітів про роботу голови регіональної партійної організації, виконавчого комітету регіональної партійної організації, голови контрольно-ревізійної комісії регіональної партійної організації;
 11. обрання делегатів на З’їзд партії відповідно до встановлених норм представництва, у разі необхідності зміна персонального складу делегатів на З’їзд партії в межах встановлених норм представництва;
 12. надання пропозицій щодо кандидатів у народні депутати України від Партії;
 13. висунення кандидатів від Партії до відповідних обласних рад за погодженням з Президією партії;
 14. надання рекомендацій щодо кандидатур на посаду голови відповідної обласної ради за погодженням з Головою партії;
 15. скасування рішень керівних органів відповідної регіональної партійної організації, а також керівних органів партійних організацій нижчого рівня, якщо ці рішення суперечать чинному законодавству України, Програмі та Статуту;
 16. затвердження рішень виконавчого комітету регіональної партійної організації щодо виключення чи кооптування до свого складу активних членів Партії;
 17. розгляд заяв про вступ у Партію;
 18. вирішення інших питань діяльності регіональної партійної організації у межах Статуту.

Стаття 19. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПАРТІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Керівним органом регіональної партійної організації у період між конференціями є виконавчий комітет регіональної партійної організації.
 2. Виконавчий комітет регіональної партійної організації обирається конференцією регіональної партійної організації. Виконавчий комітет за посадою очолює голова регіональної партійної організації. До складу виконавчого комітету за посадою входять заступники голови регіональної партійної організації, керівник фракції (групи) Партії в обласній раді, члени Партії, які перебувають на обліку в регіональній партійній організації та обрані мерами міст обласного значення, голови районних рад. Виконавчий комітет регіональної партійної організації за погодженням з Президією партії може виключати та/або кооптувати до свого складу активних членів партії з наступним затвердженням їх на конференції.
 3. Засідання виконавчого комітету регіональної партійної організації скликається її головою в разі необхідності, а також за рекомендацією Політичної ради партії, Президії партії, або на вимогу не менше ніж 1/3 членів виконавчого комітету, і є правомочним, якщо у ньому беруть участь не менше половини його членів. У разі відсутності голови на засіданні виконавчого комітету головує його заступник, у разі відсутності заступника — один із його членів, обраний членами виконавчого комітету.
 4. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданнях простою більшістю голосів, при участі не менше ніж половини її членів.
 5. У роботі виконавчого комітету регіональної партійної організації можуть брати участь представники Політичної Ради партії, Президії партії та Голова партії, а також члени Центральної контрольно-ревізійної комісії чи контрольно-ревізійної комісії регіональної партійної організації.
 6. До повноважень виконавчого комітету регіональної партійної організації належить:
 7. скликання конференції регіональної партійної організації;
 8. формування проекту порядку денного, визначення норми представництва для місцевих партійних організацій та дати проведення конференції регіональної партійної організації, прийняття рішення про скликання, в разі необхідності, конференції місцевих партійних організацій;
 9. утворення робочих органів (комісій, робочих груп) регіональної партійної організації для підготовки окремих питань чи проведення певних заходів;
 10. визнання рішення про створення місцевих партійних організацій;
 11. забезпечення виконання рішень центральних керівних органів Партії, конференцій регіональної партійної організації;
 12. координація роботи місцевих партійних організацій;
 13. прийняття рішень про заснування засобів масової інформації регіональної партійної організації за погодженням з Президією партії;
 14. прийняття рішень про виключення з членів Партії за поданням контрольно-ревізійних комісій;
 15. прийняття рішення щодо участі представника виконавчого комітету регіональної партійної організації у зборах місцевої партійної організації та визначення його повноважень;
 16. затвердження плану роботи регіональної партійної організації за поданням голови регіональної партійної організації;
 17. подання пропозицій щодо кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;
 18. розробка та забезпечення виконання загального кошторису регіональної партійної організації;
 19. утворення консультативно-дорадчих органів з числа членів Партії, затвердження Положень про їх діяльність;
 20. аналіз підсумків виборів та звітів місцевих партійних організацій про проведену виборчу компанію;
 21. надання пропозицій до центральних керівних органів Партії;
 22. здійснення інших повноважень, передбачених Статутом.
  1. На підставі подання місцевих чи регіональної контрольно-ревізійних комісій виконавчий комітет регіональної партійної організації, за погодженням з Президією Партії, може призупинити виконання або скасувати рішення місцевих організацій нижчого рівня, розпустити керівні органи організацій нижчого рівня, а також звільнити з посади їхніх голів у разі порушення ними чинного законодавства України чи Статуту.
  2. На підставі аналізу підсумків виборів та звітів місцевих партійних організацій про проведену виборчу кампанію виконавчий комітет може розпустити керівні органи не більше двох місцевих партійних організацій.

Стаття 20. ГОЛОВА РЕГІОНАЛЬНОЇ ПАРТІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Голова регіональної партійної організації має право підпису фінансових та інших документів регіональної партійної організації.
 2. Голова регіональної партійної організації та його заступники обираються рішенням конференції регіональної партійної організації. Голова регіональної партійної організації може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам. За відсутності голови регіональної партійної організації його обов’язки виконує один із заступників голови регіональної партійної організації.
 3. Голова регіональної партійної організації:
 4. здійснює керівництво діяльністю регіональної партійної організації, представляє організацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами;
 5. забезпечує виконання рішень центральних керівних органів Партії, конференції та виконавчого комітету регіональної партійної організації;
 6. очолює виконавчий комітет регіональної партійної організації, організовує та забезпечує його роботу, головує на його засіданнях;
 7. розробляє план роботи регіональної партійної організації;
 8. організовує та забезпечує виконання повноважень регіональної партійної організації, визначених Статутом;
 9. організовує проведення конференції регіональної партійної організації;
 10. забезпечує ведення обліку усіх місцевих партійних організацій та первинних осередків, що входять до складу регіональної партійної організації, ведення обліку членів Партії, які стоять на партійному обліку в первинних осередках, які входять до складу регіональної партійної організації;
 11. здійснює інші повноваження відповідно до Статуту.
  1. Голова регіональної партійної організації не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу на конференції регіональної партійної організації.

Стаття 21. КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПАРТІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Голова та члени контрольно-ревізійної комісії регіональної партійної організації обираються конференцією відповідної партійної організації. Склад контрольно-ревізійної комісії регіональної партійної організації повинен становити не менше трьох осіб.
 2. Контрольно-ревізійна комісія регіональної партійної організації у своїй діяльності керується рішеннями та розпорядженнями центральних керівних органів партії, Положенням про контрольно-ревізійні комісії партії.
 3. Контрольно-ревізійна комісія регіональної партійної організації:
 • розглядає скарги та звернення членів партійної організації;
 • розглядає звернення виконавчих комітетів місцевих чи регіональної організацій;
 • контролює дотримання усіма членами Партії та керівними органами регіональної партійної організації Статуту;
 • контролює використання майна та коштів регіональної партійної організації, місцевих партійних організацій та первинних осередків, які входять до складу регіональної партійної організації;
 • здійснює контроль за сплатою членських внесків.
 1. Під час своєї діяльності контрольно-ревізійна комісія регіональної партійної організації має право вимагати та отримувати від первинних осередків, місцевих та регіональних партійних організацій документи та іншу інформацію, необхідну для виконання повноважень.
 2. Прийняті контрольно-ревізійною комісією рішення подаються до виконавчого комітету регіональної партійної організації та до Центральної контрольно-ревізійної комісії партії, а також можуть подаватися до Президії партії.
 3. Контрольна-ревізійна комісія регіональної партійної організації скеровує діяльність контрольно-ревізійних комісій місцевих партійних організацій та може їм доручати проведення відповідних перевірок.
 4. Голова контрольно-ревізійної комісії регіональної партійної організації щорічно звітує про свою роботу на конференції відповідної регіональної організації.

Стаття 22. ЦЕНТРАЛЬНІ КЕРІВНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ

1. До центральних керівних органів Партії належать:

 • З’їзд партії;
 • Політична рада партії;
 • Президія партії;
 • Центральна контрольно-ревізійна комісія партії;
 • Центральний апарат партії.

Стаття 23. З’ЇЗД ПАРТІЇ

 1. Вищим центральним керівним органом Партії є З’їзд партії. Черговий З’їзд партії скликається не рідше одного разу на рік. З’їзд партії скликається за рішенням Політичної ради партії за власною ініціативою або на висловлену виконавчими комітетами цих організацій вимогу більшості регіональних партійних організацій або Головою партії.
 2. Рішення про скликання чергового З’їзду партії та норма представництва регіональних організацій направляється Політичною радою партії регіональним партійним організаціям не пізніше ніж за 45 днів до його проведення. Рішення про скликання позачергового З’їзду партії направляється до регіональних партійних організацій не пізніше ніж за 15 днів до його проведення. Позачерговий З’їзд партії проводиться у складі делегатів останнього чергового З’їзду партії.
 3. З’їзд партії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини обраних делегатів. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на ньому делегатів, а рішення про зміну назви Партії приймається кваліфікованою більшістю — 3/4 від присутніх делегатів.
 4. Норми представництва делегатів на З’їзд партії від регіональних партійних організацій встановлюються рішенням Політичної ради партії.
 5. З’їзд партії:
 6. заслуховує та затверджує доповідь Голови партії, голови Центральної контрольно-ревізійної комісії партії;
 7. приймає Програму і Статут, затверджує та вносить до них зміни і доповнення;
 8. обирає Голову партії, заступників Голови партії, голову Центральної контрольно-ревізійної комісії, членів Політичної ради партії, членів Президії партії терміном на п’ять років. Заступники Голови партії, голова Центральної контрольно-ревізійної комісії партії, склад Політичної ради партії та Президії партії обираються за поданням Голови партії;
 9. визначає кількісний склад Центральної контрольно-ревізійної комісії партії та обирає її членів за поданням голови Центральної контрольно-ревізійної комісії партії терміном на п’ять років;
 10. висуває (затверджує) виборчий список кандидатів у народні депутати України від Партії (блоку). Мінімальний рівень представництва, для жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від Партії повинен становити не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку;
 11. висуває кандидатів у народні депутати України від Партії;
 12. висуває або визначається з підтримкою кандидата на пост Президента України;
 13. приймає рішення про утворення виборчих блоків, міжпартійних та інших об`єднань;
 14. розглядає скарги, апеляції на рішення партійних організацій, їх посадових осіб, контрольно-ревізійних комісій, скасовує рішення партійних організацій всіх рівнів;
 15. встановлює мінімальний розмір членських внесків;
 16. приймає рішення щодо прийому, виключення з членів Партії та про поновлення в Партії;
 17. приймає рішення щодо припинення діяльності Партії, визначає чисельний склад ліквідаційної комісії та обирає її членів;
 18. утворює робочі органи З’їзду партії;
 19. приймає рішення з інших питань діяльності Партії.
  1. З’їзд партії може делегувати частину своїх повноважень іншим центральним керівним органам Партії у межах, визначених цим Статутом та чинним законодавством України.

Стаття 24. ПОЛІТИЧНА РАДА ПАРТІЇ

 1. У період між з’їздами Партії керівним органом Партії є Політична рада Партії, яка працює в режимі засідань. Головою Політичної ради партії за посадою є Голова партії.
 2. До складу Політичної ради партії за посадами входять Голова партії, заступники Голови партії, голови регіональних партійних організацій, керівник Центрального апарату партії, члени Партії — депутати Верховної Ради України та голови обласних Рад. Інші члени Політичної ради партії обираються З’їздом партії.
 3. Засідання Політичної ради партії скликається Головою партії або на вимогу більше половини її членів і проводиться не рідше двох разів на рік.
 4. У своїй діяльності Політична рада партії керується цим Статутом, Програмою, рішеннями З’їздів партії та чинним законодавством України.
 5. Засідання Політичної ради партії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.
 6. Головує на засіданні Політичної ради партії Голова партії, а за його відсутності один із його заступників за окремим дорученням Голови партії. Порядок денний засідання Політичної ради попередньо погоджується з Головою партії та Президією партії.
 7. Рішення Політичної ради приймається відкритим голосуванням більшістю присутніх на засіданні членів Політичної ради партії. Рішення підписується головуючим на засіданні.
 8. На засіданні Політичної ради партії мають право бути присутні члени Центральної контрольно-ревізійної комісії партії.
 9. Виняткові повноваження Політичної ради партії:
 10. скликання З’їзду партії та координація організаційних заходів з його підготовки та проведення;
 11. затвердження порядків та положень, передбачених Статутом;
 12. затвердження змін і доповнень до Програми та Статуту за поданням Голови партії і внесення їх на розгляд З’їзду партії;
 13. затвердження заходів щодо реалізації Програми, Статуту та рішень з’їздів партії, прийняття політичних звернень, заяв, резолюцій;
 14. аналіз соціально-економічної та політичної ситуації, визначення стратегії діяльності Партії, здійснення загального керівництва її діяльністю;
 15. утворення, за необхідністю, постійно діючих або тимчасових комісій з членів Політичної ради партії, визначення їх повноважень, структури та терміну діяльності;
 16. прийняття, у разі необхідності, рішення щодо участі представників Політичної ради партії у зборах, засіданнях та конференціях первинних осередків, місцевих та регіональних партійних організаціях та визначення їх повноважень.
  1. Повноваження Політичної ради партії:
 17. прийняття рішень про скликання позачергового З`їзду партії;
 18. формування та внесення на розгляд З’їзду партії, за погодженням з Головою партії та з врахуванням подань конференцій регіональних партійних організацій, проекту виборчого списку кандидатів у народні депутати України;
 19. внесення на розгляд З’їзду партії, за погодженням з Головою партії та з врахуванням подань конференцій регіональних партійних організацій, пропозицій щодо кандидатів у народні депутати України;
 20. координація діяльності депутатів — членів Партії у Верховній Раді України, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласних, радах міст Києва та Севастополя, міських, районних радах, сприяння діяльності партійних депутатських фракцій, груп, об’єднань;
 21. забезпечення фінансової діяльності Партії;
 22. утворення консультативно-дорадчих органів з числа членів Партії, затвердження положень про їх діяльність;
 23. визнання регіональних партійних організацій;
 24. аналіз підсумків виборів та звітів регіональних партійних організацій про проведену виборчу кампанію;
 25. прийняття рішень і внесення на розгляд З`їзду партії пропозицій щодо створення або вступу до виборчих блоків та об`єднань;
 26. виключення зі складу Політичної ради партії та Президії партії чи кооптування до їх складу членів партії у межах чисельності, визначеної З’їздом партії, за пропозицією Голови партії та з наступним затвердженням цих кандидатур на З`їзді партії;
 27. розгляд питань та прийняття відповідних рішень про прийом в Партію чи виключення з членів Партії або поновлення членства в Партії;
 28. розгляд заяв та пропозицій членів Партії та керівних органів партійних організацій всіх рівнів;
 29. затвердження зразків партійного квитка та символіки;
 30. прийняття рішень з інших питань діяльності Партії відповідно до чинного законодавства та Статуту.

Стаття 25. ПРЕЗИДІЯ ПАРТІЇ

 1. У період між засіданнями Політичної ради партії керівним органом партії є Президія партії. До складу Президії партії входять Голова партії, заступники Голови партії, керівник Центрального апарату партії, інші члени Політичної ради партії, обрані З’їздом.
 2. Президія Партії працює в режимі засідань. Засідання Президії партії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів. Президія партії приймає рішення з питань, віднесених до повноважень Політичної ради партії, крім тих, які віднесені до виключних повноважень, з наступним затвердженням цих рішень на засіданні Політичної ради партії.
 3. До повноважень Президії партії також віднесено:
 4. визначення стратегічних напрямків та тактичних заходів діяльності Партії;
 5. встановлення порядку реалізації єдиної інформаційної політики партії;
 6. прийняття рішень про нагородження членів Партії за поданням Голови партії;
 7. скликання засідань Політичної ради партії;
 8. аналіз підсумків виборів та звітів регіональних партійних організацій про проведену виборчу кампанію. Розпуск, в разі необхідності, керівних органів не більше двох регіональних партійних організацій;
 9. звільнення членів керівних органів партійних організацій всіх рівнів, розпуск керівних органів або відсторонення та/або звільнення голів партійних організацій всіх рівнів за поданням Центральної контрольно-ревізійної комісії;
 10. прийняття та оприлюднення від імені Партії заяв, ухвал, резолюцій тощо;
 11. узгодження та надання проектів рішень на засідання Політичної ради партії;
 12. затвердження за поданням Голови партії штатного розпису та кошторису Центрального апарату партії;
 13. затвердження кошторисів витрат Партії;
 14. погодження заснування засобів масової інформації регіональних організацій Партії;
 15. прийняття рішень про створення апаратів місцевих партійних організацій, затвердження штатного розпису і кошторису апаратів регіональних та місцевих партійних організацій;
 16. визначення порядку користування та розпорядження майном та коштами партії, зокрема, регіональними та місцевими організаціями;
 17. погодження списків кандидатів у депутати відповідно до Статуту;
 18. затвердження зразків печаток, штампів, бланків з партійною символікою;
 19. здійснення інших повноважень, передбачених Статутом.

Стаття 26. ГОЛОВА ПАРТІЇ

 1. Голова партії є вищою посадовою особою Партії.
 2. У своїй діяльності Голова партії керується Статутом, Програмою, рішеннями З’їзду партії та чинним законодавством України.
 3. На виконання статутних завдань Голова партії:
 4. здійснює загальне керівництво Партією, за посадою є Головою Політичної ради, Президії партії, головує на З’їздах партії та проводить засідання Політичної ради партії та Президії партії;
 5. організовує виконання рішень З’їзду партії, Політичної ради партії та Президії партії;
 6. представляє Партію у взаємовідносинах з органами державної, виконавчої, судової та представницької влади, з іншими юридичними та фізичними особами та у міжнародних відносинах;
 7. виступає від імені Партії із заявами, зверненнями;
 8. має право скликати З’їзд партії;
 9. розподіляє повноваження між заступниками Голови та вносить пропозиції про розподіл функціональних повноважень між членами Президії партії;
 10. призначає керівника та працівників Центрального апарату партії. Здійснює загальне керівництво діяльністю Центрального апарату партії;
 11. скріплює своїм підписом рішення З’їздів партії, Політичної ради партії, Президії партії, заяви та звернення Партії;
 12. у межах, визначених Президією Партії розпоряджається майном та коштами Партії, має право підпису установчих, фінансових та інших документів Партії;
 13. очолює фракцію у Верховній Раді України, а в разі неможливості суміщати посаду голови фракції з іншою керівною посадою, пропонує кандидатуру для обрання головою фракції;
 14. розглядає заяви, скарги, пропозиції членів Партії, керівних органів партійних організацій всіх рівнів, громадян;
 15. видає розпорядження в межах повноважень, передбачених Статутом;
 16. приймає рішення з інших питань діяльності Партії відповідно до Статуту.
  1. Голова партії може делегувати частину своїх повноважень заступникам Голови партії.
  2. За відсутності Голови партії його обов’язки виконує визначений ним заступник Голови партії.
  3. У разі відставки або припинення з інших причин повноважень Голови партії його обов’язки до наступного З’їзду партії виконує один із заступників Голови Партії, визначений Політичною Радою Партії.
  4. Повноваження заступників Голови партії припиняються з моменту обрання З’їздом партії нового Голови партії.
  5. Новообраний Голова партії подає З’їзду партії кандидатури заступників Голови партії, членів Політичної ради партії, членів Президії партії, голови Центральної контрольно-ревізійної комісії партії відповідно до вимог Статуту.
  6. У своїй діяльності Голова партії підзвітний З’їзду партії.

Стаття 27. ЦЕНТРАЛЬНА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

 1. Центральна контрольно-ревізійна комісія є вищим контролюючим органом Партії.
 2. Центральна контрольно-ревізійна комісія обирається З’їздом партії. Кандидатуру на посаду голови Центральної контрольно-ревізійної комісії подає Голова партії, інших членів комісії – голова Центральної контрольно-ревізійної комісії. Склад Центральної контрольно-ревізійної комісії повинен становити не менше трьох осіб.
 3. До складу Центральної контрольно-ревізійної комісії, без права участі в прийнятті рішень, входять всі голови контрольно-ревізійних комісій регіональних організацій Партії.
 4. Центральна Контрольна-ревізійна комісія звітує про свою роботу на З’їзді партії.
 5. Засідання Центральної контрольно-ревізійної комісії правомочне за умови участі у ньому більшості її обраних членів. Рішення приймаються більшістю присутніх її членів.
 6. Діяльність Центральної контрольно-ревізійної комісії партії регулюється Положенням про контрольно-ревізійні комісії партії.
 7. Центральна контрольно-ревізійна комісія партії:
 • розглядає скарги на діяння чи рішення центральних керівних органів Партії та керівних органів партійних організацій всіх рівнів;
 • контролює виконання партійних рішень центральних керівних органів Партії;
 • контролює дотримання партійної дисципліни;
 • контролює дотримання вимог Статуту та інших актів Партії;
 • здійснює загальний контроль за сплатою членських внесків;
 • контролює використання майна та коштів Партії.
 1. Під час своєї діяльності Центральна контрольно-ревізійна комісія партії має право вимагати та отримувати від керівних органів партійних організацій всіх рівнів документи та іншу необхідну інформацію.
 2. Центральна контрольно-ревізійна комісія вносить подання передбачені Статутом.
 3. Член Центральної контрольно-ревізійної комісії партії не може входити до складу інших Центральних керівних органів, керівних органів партійних організацій.
 4. Голова та члени Центральної контрольно-ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Політичної Ради, конференціях, зборах, засіданнях керівних органів партійних організацій.
 5. Центральна контрольно-ревізійна комісія партії скеровує діяльність контрольно-ревізійних комісій регіональних та місцевих політичних організацій та може їм доручати проведення відповідних перевірок. Центральна контрольно-ревізійна комісія може приймати рішення щодо участі представника у засіданнях контрольно-ревізійних комісій регіональної чи місцевої партійної організації та визначати його повноваження.

Стаття 28. ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПАРАТ ПАРТІЇ

 1. Центральний апарат партії здійснює організаційне, інформаційне, аналітичне забезпечення діяльності центральних керівних органів Партії, забезпечує виконання рішень Голови партії та центральних керівних органів Партії, скеровує діяльність апаратів регіональних та місцевих (у разі створення) партійних організацій.
 2. У своїй роботі Центральний апарат партії керується Статутом, Програмою, рішеннями З’їздів партії, Політичної ради партії, Президії партії, розпорядженнями та дорученнями Голови партії та Положенням про апарат партії.
 3. Положення про апарат партії затверджується Президією партії.
 4. Штатний розпис та кошторис Центрального апарату партії затверджує Президія партії за поданням Голови партії.
 5. Очолює Центральний апарат партії керівник Центрального апарату партії. Керівника Центрального апарату партії призначає та звільняє Голова партії. Інші працівники Центрального апарату партії призначаються та звільняються Головою партії за поданням керівника Центрального апарату партії.
 6. За посадою керівник Центрального апарату партії є членом Політичної ради партії та Президії партії.
 7. Центральний апарат партії підзвітний Голові партії.
 8. Керівник Центрального апарату партії представляє Партію у взаємовідносинах з органами державної, виконавчої, судової та представницької влади, іншими юридичними та фізичними особами лише за дорученням Голови партії.
 9. Повноваження Центрального апарату партії:
 10. здійснює організаційні заходи щодо підготовки та проведення з’їздів Партії та готує всю необхідну документацію та забезпечує оформлення протоколів;
 11. скеровує проведення конференцій регіональних партійних організацій, забезпечує надходження та зберігання їх протоколів;
 12. забезпечує підбір та належний облік партійних кадрів, організовує їх підготовку та підвищення кваліфікації;
 13. здійснює технічне забезпечення та готує матеріали з питань порядку денного на засідання Політичної ради партії, Президії партії, веде протоколи їх засідань, оформлює рішення та інші документи за результатами їх засідань;
 14. координує і спрямовує діяльність регіональних та місцевих партійних організацій;
 15. веде облік партійних організацій та її членів.

Стаття 29. КОНСУЛЬТАТИВНО-ДОРАДЧІ ОРГАНИ ПАРТІЇ І ОРГАНІЗАЦІЙ ПАРТІЇ

 1. Для вироблення, конкретизації, обґрунтування позиції Партії та з інших питань діяльності Партії за рішенням Політичної ради партії чи виконавчого комітету регіональної партійної організації можуть утворюватися консультативно-дорадчі органи відповідного рівня.
 2. Постійно діючим консультативно-дорадчим органом Партії є Почесна рада партії.
 3. Формат, напрямки та терміни діяльності, а також статус членів консультативно-дорадчих органів визначаються положеннями про цей орган, які затверджуються Політичною радою партії чи виконавчим комітетом відповідної регіональної партійної організації.

Стаття 30. АПАРАТ РЕГІОНАЛЬНОЇ ТА МІСЦЕВОЇ ОРГАНІЗАЦІЙ ПАРТІЇ

 1. Організаційне, інформаційне, аналітичне забезпечення діяльності регіональних та місцевих (у випадку створення) партійних організацій здійснюють відповідні апарати, діяльність яких регулюється Положенням про апарат партії.
 2. Рішення про створення чи ліквідацію апаратів місцевих партійних організацій приймається Президією Партії за поданням виконавчого комітету відповідної регіональної партійної організації та погодженням з Центральним апаратом партії.
 3. Штатний розпис та кошторис апаратів регіональної та місцевої партійної організації затверджується Президією партії за поданням Центрального апарату партії.
 4. Керівника апарату регіональної партійної організації призначає та звільняє з посади (усуває від виконання обов’язків) за погодженням з керівником Центрального апарату партії голова регіональної партійної організації.
 5. Керівника апарату місцевої організації (в разі створення апарату місцевої організації) призначає та звільняє з посади (усуває від виконання обов’язків) голова відповідної місцевої організації за погодженням з керівником апарату регіональної партійної організації.
 6. Керівник апарату регіональної партійної організації за погодженням з Центральним апаратом партії призначає на посади та звільняє з посад працівників апарату регіональної партійної організації. Керівник апарату місцевої партійної організації за погодженням з керівником апарату регіональної партійної організації призначає працівників апарату відповідної місцевої партійної організації.

Стаття 31. КОШТИ ТА МАЙНО ПАРТІЇ. ДЖЕРЕЛА ЇХ ФОРМУВАННЯ, ПОРЯДОК ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

 1. Аграрна партія України є неприбутковою організацією.
 2. Кошти та майно Партії, партійних організацій, які мають статус юридичної особи, використовуються для забезпечення статутних завдань, утримання штатного персоналу та на інші цілі, які не суперечать чинному законодавству України, Статуту та актам Партії.
 3. Джерелами формування коштів і майна Партії та партійних організацій, які мають статус юридичної особи, є:
 4. членські внески членів Партії;
 5. добровільні внески членів Партії;
 6. добровільні пожертви та благодійні внески громадян, підприємств, установ та організацій крім обмежень, встановлених законодавством України;
 7. фінансування статутної діяльності Партії органами державної влади та органами місцевого самоврядування у випадках встановлених законом;
 8. відшкодування витрат, пов’язаних з фінансуванням передвиборної агітації, у порядку, встановленому законодавством України;
 9. кошти або інше майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової, або матеріальної допомоги з джерел, не заборонених законодавством;
 10. інші надходження, не заборонені законодавством.
  1. Партійні організації всіх рівнів, які мають статус юридичної особи, самостійно володіють та користуються коштами та майном. Розпорядження майном здійснюється лише за погодженням з Президією партії. Розпорядження коштами здійснюється в межах кошторисів та в порядку, визначеному Президією партії.
  2. Президія партії здійснює повноваження власника майна, у тому числі коштів Партії та може делегувати частину повноважень Голові партії.

Стаття 32. ПАРТІЙНІ ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 1. Партія може у встановленому законодавством порядку засновувати та брати участь у заснуванні засобів масової інформації. Рішення про заснування засобів масової інформації Партії приймає Політична рада партії. Керівники засобів масової інформації Партії призначаються і звільняються Головою партії.
 2. Виконавчий комітет регіональної партійної організації може приймати рішення про засновування регіональною партійною організацією засобів масової інформації відповідно до чинного законодавства та за згодою Президії партії.
 3. Для координації діяльності в інформаційній сфері Політична рада встановлює порядок реалізації єдиної інформаційної політики Партії.

Стаття 33. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТА ПРОГРАМИ

 1. Право внесення пропозицій щодо змін до Статуту та Програми партії належить кожному члену Партії, керівним органам партійних організацій всіх рівнів. Право реалізується шляхом надання пропозицій до Центрального апарату партії.
 2. Порядок внесення та розгляду пропозицій щодо змін до Статуту та Програми Аграрної партії України визначає Політична рада партії.

Стаття 34. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ

1. Партія може припинити свою діяльність:

 • шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення);
 • шляхом ліквідації (саморозпуску);
 • у разі заборони її діяльності;
 • у разі анулювання реєстраційного свідоцтва на підставах і в порядку, встановленому чинним законодавством України.

2.Рішення про реорганізацію чи саморозпуск Партії приймає З’їзд партії, якщо за нього проголосувало більше ніж 3/4 делегатів, присутніх на З’їзді Партії.

3.Рішення про ліквідацію Партії може бути прийняте в судовому порядку.

 1. Припинення діяльності Партії передбачає припинення діяльності партійних організацій усіх рівнів.
 2. Для вирішення питань, пов’язаних з ліквідацією Партії, З’їзд партії створює ліквідаційну комісію. Склад ліквідаційної комісії визначається З’їздом партії.
 3. У разі припинення діяльності Партії її активи можуть бути передані іншій неприбутковій організації, державі або спрямовані на благодійність.

4. Якщо рішення про припинення діяльності Партії прийняте в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов‘язані з його ліквідацією, вирішуються відповідно до рішення суду.

5. Діяльність будь-якої партійної організації припиняється, якщо в її складі залишилося менше трьох членів Партії. Усі питання, пов’язані з такою ліквідацією партійної організації, вирішуються виконавчим комітетом партійної організації вищого рівня.

6. Ліквідація вважається завершеною, а Партія такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення відповідних записів до відповідних реєстрів.